Området

Murras vejforbindelse til omverdenen

Murras vejforbindelse til omverdenen

Venskabsforeningen Amigos de El Doradito arbejder i Murra Kom­mune, som ligger i depar­te­men­tet Nueva Sego­via i det nord­lige Nica­ra­gua tæt ved græn­sen til Hon­du­ras.

Murra Kommune er 479 km2 stor og er den næst­stør­ste af de 11 kom­mu­ner, der udgør depar­te­men­tet Nueva Sego­via.

Murra ligger i en snæver dal omgivet af skovklædte skråninger.

Murra ligger i en snæver dal omgivet af skovklædte skråninger.

Kommunens hoved­stad er Murra, der ligger 296 km fra Nica­ra­guas hoved­stad Mana­gua. Den sene­ste folke­tæl­ling stammer fra 2008 og angi­ver et ind­byg­ger­tal på 17.948 personer. Murra Kom­mune består af enkelte større lands­byer og et stort antal (ca. 60) mindre lokal­sam­fund bredt ud på landet.

Murra Kommune er kate­go­ri­se­ret som en kom­mune med høj fat­tig­dom, hvor 67% af befolk­nin­gen lever i eks­trem fat­tig­dom ifølge kom­mu­nens egne data fra Carac­te­ri­za­ción Murra 2008. Den mest almin­de­lige øko­no­mi­ske akti­vi­tet i Murra Kom­mune er land­brug.

Gene­relt er uddan­nel­ses­ni­veauet ringe, og stør­ste­de­len af befolk­nin­gen har kun grund­sko­le­ud­dan­nelse. Anal­fa­be­tis­men blandt voksne kvin­der er høj, ca. 40%, og størst i de mindre og fjerne lands­byer ifølge kommunens egne data fra Carac­te­ri­za­ción Murra 2008. Hvis man ser sær­skilt på kvin­der mellem 14 og 29 år, er der 34%, der ikke kan læse og skrive.

Typisk gadebillede fra Murra, to almindelige transportformer.

Typisk gadebillede fra Murra, to almindelige transportformer.

Den gene­relle sund­heds­til­stand i kom­mu­nen er dår­lig. Stør­ste­de­len af befolk­nin­gen har ikke adgang til rent drikke­vand, og bolig­erne er dår­lige, lige­som der mang­ler latri­ner til mange boli­ger på landet. Den dår­lige sund­hed hæn­ger i høj grad sammen med for­u­re­ning på grund af mang­lende affalds­hånd­te­ring.

Kommu­nen har ringe dæk­ning af kli­nik­ker og sund­heds­per­so­nale, hvil­ket påvir­ker hele fami­lien, men i sær­lig grad kvin­der og børn. Alvor­lige diarre­syg­domme og para­sit­syg­domme påvir­ker frem for alt spæd­børn. Der fin­des ikke opgø­relse over børne­dø­de­lig­he­den i kom­mu­nen, men ud fra en for­un­der­sø­gelse, som Ven­skabs­for­e­nin­gen fore­tog i 2008 i sam­ar­bejde med lokal­be­folk­nin­gen, er bør­ne­dø­de­lig­he­den høj. Ifølge op­lys­nin­ger fra Casa Materna, den lokale jord­mo­der­kli­nik, er der mange kvin­der, som dør i bar­sel­seng.