Murras historie

Typisk bolig på landet i Murra Kommune.

Typisk bolig på landet i Murra Kommune.

Det meste af Murra Kommune er kolo­ni­se­ret i rela­tiv ny tid. På kort fra 1980erne er stør­ste­de­len af områ­det uden for Murra By og enkelte andre mindre byer helt skov­klædt. Før den tid var den vig­tig­ste øko­no­mi­ske akti­vi­tet pri­mi­tiv mine­drift efter guld.

Kommu­nen blev hårdt ramt under bor­ger­kri­gen i 1980erne; pga. nær­he­den til den hon­du­ran­ske grænse var der megen mili­tær akti­vi­tet, da grupper af contra-kæm­pere gemte sig på den anden side af græn­sen. Store dele af befolk­nin­gen var direkte invol­ve­ret i kri­gen på den ene eller anden side.

Efter kri­gen er mange tid­li­gere udyr­kede områ­der blevet ind­ta­get til land­brug, i den pro­ces, som i Nica­ra­gua kal­des frem­ryk­nin­gen af “land­brugs­græn­sen” (fron­tera agrí­cola).

Det meste af befolk­nin­gen lever i dag som små­bøn­der i en øko­nomi, som langt hen ad vejen er natu­ra­lie­ba­se­ret. Der vas­kes sta­dig en del guld i områ­dets mange mindre flo­der, og ind­tæg­ten herfra giver en bi­ind­tægt i mange fami­lier.