Oplysningspuljen

Besøg fra Nicaragua i maj 2012
med støtte fra Oplysningspuljen

To nicaraguanske kvinder på besøg på Kvindehuset Kolding.

To nicaraguanske kvinder på besøg på Kvindehuset Kolding.

Med støtte fra Op­lys­nings­pul­jen gennem­førte Ven­skabs­for­e­nin­gen Ami­gos de El Dora­dito i sam­ar­bejde med Kir­ke­kaf­fens Støtte­for­e­ning en række arran­ge­men­ter i maj. De hand­lede om er­fa­rings­ud­veks­ling om­kring emnet “vold i fami­lien.”

Fra Nica­ra­gua deltog direk­tør Ber­tha Flo­res, Funde­muni, samt sek­re­tær Iveth Arauz fra kaffe­koo­pe­ra­ti­vet La Espe­ranza. De blev led­sa­get af med­lem­mer fra Ven­skabs­fore­nin­gen, og der blev over­sat under­vejs i hele for­lø­bet.

Fra Danmark blev erfa­rings­ud­veks­lin­gen gennem­ført af ansatte og fri­vil­lige på Aaben­raa Krise­cen­ter, Kvinde­hu­set Kol­ding, Kvinde­kri­se­cen­ter Sønderborg, Århus Mande­cen­ter, Fami­lie­bo­ste­det Elle­går­den Århus, Andels­sam­fun­det Hjorts­høj samt Mødre­hjæl­pen Århus.

Derud­over blev der holdt et offent­ligt arran­ge­ment med fore­drag, udstil­ling med del­ta­gelse af 45 besø­gende på Kvinde­mu­seet, Århus. Der var en god debat og der blev stillet mange spørgs­mål til Bertha og Iveth.

I øjeblikket er udstil­lin­gen sat op på bib­lio­te­ket i Gelle­rup, og der er pla­ner om at flytte udstil­lin­gen til hen­holds­vis Aabenraa og Thi­sted.

 

Målet med arrangementerne:

  • At øge viden om emnet vold samt de pro­ble­mer, der opstår som følge af vold i fami­lien. Det mål an­ser vi for opfyldt gennem en mang­fol­dig og bred in­for­ma­tion – møder, offent­lige arran­ge­men­ter, hjemme­si­der, ud­stil­ling og fore­drag.
  • Øget bevidst­hed om omfang og art af pro­ble­mer, der opstår som følge af vold i fami­lien. Dette mål an­ser vi for belyst gennem ar­tik­ler i dags- og uge­presse samt et vel­be­søgt fore­drag i Kvin­de­hu­set i Århus og gennem offent­lig­gø­rel­sen af ar­tik­len “Vold i familien i Dan­mark og i Nica­ra­gua”. Se artiklen: (klik her).
  • Øget viden om tek­nik­ker, meto­der og red­ska­ber, der anven­des i arbej­det med per­so­ner udsat for vold. Den erfa­rings­ud­veks­ling, der fandt sted på de nævnte krise­centre, rettede sig for en stor del netop mod dette emne. Her var der især inte­res­sant at sammen­ligne lig­he­der og for­skelle i Nica­ragua og Danmark.

 

Erfaringer:

Vore nicaraguanske venner til kulturfestival i Andelssamfundet Hjortshøj.

Vore nicaraguanske venner til kulturfestival i Andelssamfundet Hjortshøj.

Det er selv­føl­ge­ligt vig­tigt at få sam­let op på erfa­rin­gerne. Det pro­fes­sio­nelle per­so­nale og fri­vil­lige til­knyt­tet krise­cen­trene har bl.a. via spørge­skema og inter­views givet udtryk for, at de har fået stort udbytte af udveks­lin­gen især på det meto­diske og lov­giv­nings­mæs­sige plan. Alle er enige om, at vol­den stort set har de samme udtryk i begge lande; men i Dan­mark er det i høj grad ukor­rekt og skam­fuldt både at udøve vold og at blive udsat for vold. I Nica­ra­gua er vol­den ind­byg­get i den macho-kul­tur, der præ­ger for­hol­det mellem køn­nene, og mange er til­bø­je­lige til at se vold som noget natur­ligt og en del af til­væ­rel­sen.

De danske delta­gere udtrykte stor beun­dring for det store enga­ge­ment, der lægges for dagen i arbej­det med fore­byg­gel­sen af vold i Nica­ra­gua. Til­sva­rende har vore gæs­ter fra Nica­ra­gua fået stort udbytte af at opleve nogle yderst vel­fun­ge­rende krise­centre i Dan­mark, samt hvor­dan man i Dan­mark sam­ar­bej­der med offent­lige instan­ser som kommune og stat.

Arrangementerne blev omtalt med artik­ler i Jydske Vest­kys­ten samt i Bud­stik­ken Aabenraa og Bud­stik­ken Kolding.