Dannelse af selvhjælpsgrupper

Kvinder fra selvhjælpsgrupperne samlet til workshop.

Kvinder fra selvhjælpsgrupperne samlet til workshop.

Projek­tets stra­tegi hviler først og fremmest på dan­nel­sen af selv­hjælps­grupper. Viden og erfa­ring med vold deles med andre i samme situa­tion, hvil­ket resul­te­rer i en mere gennem­gri­bende og ved­hol­dende for­an­dring i de sociale mønstre, der forår­sa­ger og accep­te­rer vold.

Der er ved projektets afslutning i foråret 2013 oprettet 8 selv­hjælps­grupper i de 12 lands­byer pro­jek­tet arbej­der med. Der­ud­o­ver er der yder­li­gere dannet 4 ekstra selv­hjælps­grupper i nye lands­byer ved “knop­skyd­ning” fra de eksi­ste­rende grupper. Denne stra­tegi er helt i over­ens­stem­melse med pro­jek­tet, hvor en af for­ud­sæt­nin­gerne netop har været, at selv­hjælps­grup­perne bør formere sig af sig selv. Stra­te­gien for­ud­sæt­ter, at der i de selv­hjælps­grupper, der har kørt et stykke tid, iden­ti­fi­ce­res nogle såkaldte pro­mo­to­rer/fo­re­gangs­kvin­der, som har mod­ta­get til­stræk­ke­lig viden til at kunne starte nye gruppe op. Funde­muni har til dette arbejde ud­for­met nogle helt enkle manu­a­ler, som støtter pro­mo­to­rerne i deres arbejde.

I selvhjælpsgrupperne er der blevet arbej­det med at styrke del­ta­ger­nes selv­be­vidst­hed bl.a. ved at dele erfa­rin­ger med hin­an­den. Denne pro­ces er natur­lig­vis sat i gang og støttet under­vejs af Funde­munis dyg­tige med­ar­bej­der­stab af uddan­nede social­ar­bej­dere og psy­ko­lo­ger. Dette fore­går ofte ved hjælp af “dínamicas“, som er en slags rolle­spil.

Nogle kvinder giver udtryk for, at de i dag lever i et bedre par­for­hold, fordi de føler sig mere lige med man­den, og de tør sige deres mening om mange ting.

En kvinde siger: “I selv­hjælps­grupperne lærer vi at bryde tavs­he­den om vold.

En anden kvinde udtryk­ker det hun har lært såle­des: “Selvhjælps­grup­perne hjælper os til at står mere sammen. Vi lærer om hin­an­dens erfa­rin­ger og at respek­tere hin­an­den. Jeg føler mig mere sikker og respek­te­ret som kvinde nu.”