Undervisning og workshops

Der afholdes workshop med folk fra Murra.

Der afholdes workshop med folk fra Murra.

Undervisningen giver nogle redskaber, der resul­terer i større viden om rettig­heder og prak­tisk viden i brug af de rele­vante myn­dig­heder og instan­ser. Der gives work­shops med et indhold rettet mod mænd, der handler om en “ny mas­ku­li­ni­tet”. Dette fører til en større bevidst­hed og viden blandt mændene og gør op med den domi­ne­rende macho-bevidsthed.

Ved projektets afslutning i foråret 2013 er alle de plan­lagte work­shops gen­nem­ført, på nær dem der kræ­vede adgang til inter­net. Det hal­ter stadig langt bagud i Murra; men udby­de­ren Claro har endnu ikke fundet det pro­fi­ta­belt at lægge kab­ler så langt ud.

Af den afsluttende evaluering foreningen foretog i foråret 2013, og den rap­port som blev lavet af Funde­muni frem­går det, at der har været stor del­ta­gelse i de for­skel­lige work­shops.

En kvinde udtaler: “Vi har lært meget om vore rettigheder og om de love som be­skyt­ter os. Vi har lært at vi har ret til sund­hed, under­vis­ning og at leve fri fra alle former for vold.

Der er i undervisningsforløbet bl.a. fokuseret på at udbrede kendskabet til lov 779 – lov om vold mod kvin­der. Flere kvin­der giver som følge af under­vis­nin­gen udtryk for, at de nu er blevet klar over, at vold ikke er en natur­lig del til­væ­rel­sen; men at vol­den har årsa­ger, og at der fin­des møn­stre i over­le­ve­rin­gen af vold fra gene­ra­tion til gene­ra­tion.

Deltagerne har fået viden om, at de kan anmelde vold, og de har fået viden om hvor og hvor­dan de kan gøre det. Under­vis­nin­gen er gennem­ført i et sam­ar­bejde mellem Funde­muni og det lokale politi. Der er eksem­pel­vis gennem­ført rolle­spil, hvor man øver situ­a­tio­ner omkring anmel­delse, for at vise kon­kret hvor­dan det fore­går i prak­sis. Fak­tisk er antal­let af anmel­del­ser ved­rø­rende vold i fami­lien hos det lokale politi ste­get gennem pro­jekt­pe­ri­o­den. Dette er et at de kri­te­rier, som viser at under­vis­nin­gen og pro­jek­tet har haft sin beret­ti­gelse.

Festival i San Gregorio.

Festival i San Gregorio.

Du kan se et lille videoklip fra San Gregorio, en af pro­jek­tets lands­byer, hvor der afhol­des en fes­ti­val på den lokale skole, der hand­ler om ret­tig­he­der og fore­byg­gelse af vold. Det er Funde­munis med­ar­bej­dere der optræ­der på videoen.