Samarbejdspartner

Fundemuni

Fundemunis kontor og mødelokale i Ocotal

Fundemunis kontor og mødelokale i Ocotal

Den lokale sam­arbejds­partner er Funde­muni (Funda­ción para la Promo­ción y Desarrollo de las Muje­res y la Niñez “Blanca Arauz”). Funde­muni har hoved­kvarter i byen Ocotal, hoved­staden i depar­te­mentet Nueva Segovia i det nord­lige Nica­ragua. Funde­muni er en almen­nyttig orga­ni­sa­tion, der for­trins­vis arbej­der i Nueva Segovia med det formål at øge kvin­ders og unges del­ta­gelse i egen sociale, økono­miske og kultu­relle udvik­ling.

Organi­sa­tionens arbejde hviler på et teore­tisk funda­ment “den sociale kon­struk­tion af virke­lig­heden”. Dette til­lægger indi­videt mulig­hed for gennem person­lig erken­delse at ændre sociale hand­linger og i sidste ende ændre selve jeget og person­lig­heden.

Funde­munis fore­trukne arbejds­metode er gennem­førelse af work­shops, hvor per­son­lige beret­ninger, fysiske øvel­ser og rolle­spil er væsent­lige dele af ind­hol­det.

Fundemunis arbejdsområder

Workshop med befolkningen i Murra

Workshop med befolkningen i Murra

Fundemuni har mange års erfa­ring i Nueva Segovia med for­skel­lige udvik­lings­ak­ti­vi­teter og pro­grammer:

  • Aktiviteter, der fremmer sundhed relateret til køn og repro­duk­tion.
  • Bevidstheds­fremmende processer, der foku­serer på køn og per­son­lig udvik­ling, delta­gelse i samfunds­debatten og fore­byggelse af vold.
  • Uddannelse af personer, som tager sig af voldsofre.
  • Foreningen yder støtte til under­visning om over­gangen fra barn til ung.
  • Foreningen tilbyder psykolog­støtte og juri­disk råd­giv­ning.

Fundemunis historie

Planlægningsmøde mellem Fundemuni og venskabsforeningen.

Planlægningsmøde mellem Fundemuni og venskabsforeningen.

Fundemuni blev stiftet den 30. november 1995. Organi­sa­tionen består af ca. 20 medlemmer og staben, inklu­sive besty­rel­sen på 7 medlemmer. Øverste myn­dig­hed er general­for­sam­lingen.

Organi­sa­tionen del­ta­ger i adskil­lige råd og netværk – natio­nale såvel som inter­na­tio­nale – der arbej­der med pro­ble­ma­tikker rela­teret til kvin­der, vold og udvik­ling.

Fundemuni har stor erfa­ring i at arbejde med inter­na­tio­nale orga­ni­sa­tio­ner, her­under sam­ar­bejde med danske orga­ni­sa­tio­ner, bl.a. Mellem­fol­ke­ligt Sam­virke og den daværende danske ambassade i Nica­ragua.

Fundemunis personale

Møde hos Fundemunis direktør Bertha Flores.

Møde hos Fundemunis direktør Bertha Flores.

Fundemuni har en stab af pro­fes­sio­nelle, vel­ud­dannede med­ar­bej­dere af social­ar­bej­dere, social­råd­gi­vere, psyko­loger og andet fag­ligt perso­nale.

Til projekt ‘Ret til et liv uden vold’ er tilknyttet direk­tør Bertha Flores, Yovira Merlo og Auxiliadora (“Chilo”) Hurtado.