Ret til et liv uden vold

Mor med børn

Projektet Ret til et liv uden vold har til formål at styrke kvinders sundhed og rettigheder i Murra Kommune. Murra ligger i depar­te­mentet Nueva Segovia i det nordlige Nicaragua, og hører til blandt landets fattigste kommuner.

Gravide kvinder foran Casa Materna i Murra

Gravide kvinder foran Casa Materna i Murra

Fattigdom har mange udtryk, og vold er kun et af dem. Vold i familien er et fænomen, der er meget udbredt i hele regionen, og den har rigtig gode betin­gelser i de små isolerede samfund på landet. Volden påvirker hele familien og hindrer mange kvinder i at tage aktivt del i sam­funds­livet. Projektet har igangsat en proces, som over tid skal bryde den onde spiral, som volden repro­du­ceres i.

Det sker gennem en række initiativer rettet mod begge køn:

  • Oprettelse af selvhjælps­grupper i en række lands­byer hvor man deler erfa­rin­ger med hinanden.
  • Støtte til det lokale jordmoder­center Casa Materna i Murra.
  • Realisering af en lang række work­shops med for­skel­lige temaer, der fra for­skel­lige vinkler griber fat i volden.
  • Afholdelse af en række offent­lige møder og events der skal styrke sammen­hold og opbygge civil­sam­fund i lands­byerne.
  • Udsendelse af radio­ud­sen­delser hvor temaet vold behand­les og disku­teres.
Kvinder, mænd og børn samlet til workshop om vold i familierne.

Kvinder, mænd og børn samlet til workshop om vold i familierne.

Projektet, der er støttet af Projekt­råd­giv­ningen / Danida, startede i april 2011 og løb frem til april 2013. Det blev udført i et samar­bejde mellem Ven­skabs­for­e­ningen Amigos de El Doradito og partner­or­ga­ni­sa­tionen Fundemuni, Ocotal, samt Casa Materna, Murra.

Projekt “Ret til et liv uden vold” blev afsluttet i foråret 2013. CISU giver den afsluttende rap­port og pro­jek­tet disse ord med:

Tak for en meget fin og nærværende rapport, som be­skri­ver de gode re­sul­ta­ter, der er kommet ud af pro­jek­tet, samt de udfor­d­rin­ger der har været, bl.a. sam­ar­bej­det med Casa Materna. Til gen­gæld har pro­jek­tet kunnet nå ud til andre aktø­rer i Murra kom­mune som politi, skolen og mæn­dene. Disse er vigtige med­spil­lere, hvis vold mod kvin­der skal bekæm­pes.
Alt i alt er der tale om et vel­lyk­ket første pro­jekt mellem to nye part­nere.