Drømmen om et bedre Murra

Projektet ”Drømmen om et bedre Murra” udføres i 2014-17 i samarbejde med FUNDEMUNI, som er en lokal kvinde­organisation. Projektet støttes af CISU (Civil­samfund i Udvikling), der admi­ni­strerer Civil­sam­funds­puljen, som finan­sieres af Udenrigs­mini­steriet/Danida.

Området

Murra ligger i en snæver dal omgivet af skovklædte skråninger, 296 km fra hoved­staden Mana­gua. Den sene­ste folke­tæl­ling angi­ver et ind­byg­ger­tal på 17.948 personer. Murra Kom­mune består af enkelte større lands­byer og ca. 60 mindre lokal­sam­fund bredt ud på landet.

Samarbejdspartner

Den lokale sam­arbejds­partner er Funde­muni, med hoved­kvarter i Ocotal, hoved­staden i Nueva Segovia. Funde­muni er en almen­nyttig orga­ni­sa­tion, der for­trins­vis arbej­der for at øge kvin­ders og unges del­ta­gelse i egen sociale, økono­miske og kultu­relle udvik­ling.